Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van www.cerami.be


Artikel 1 – Ondernemingsgegevens

Cerami (marketing naam)
bereikbaar via mail op hello@cerami.be of per telefoon op 0498/64.50.96

M.M.C. BV
Steynhoefsedreef 30
2970 Schilde
BE 0740.644.524

“Cerami” en “M.M.C.” omvatten dezelfde entiteit en kunnen in onderstaande voorwaarden door elkaar worden gebruikt.

Artikel 2 – Algemeen

Onze algemene voorwaarden zijn geldig op elk product van Cerami en van kracht tussen Cerami en elke individuele gebruiker van de website (consument of ondernemer) die een bestelling plaatst via de webshop (hierna: “Klant”).

Bij het bestellen van een product uit onze webshop accepteert u de algemene voorwaarden van Cerami zoals ze op dat moment gelden.

Cerami behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. Deze is terug te vinden op “www.cerami.be/voorwaarden/”.

Artikel 3 – Producten en beschikbaarheid

Een overeenkomst tussen Cerami en een Klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Cerami op haalbaarheid is beoordeeld.

Gezien elk product handgemaakt wordt, zijn alle artikelen afhankelijk van beschikbaarheid en behoud Cerami zich het recht voor om hoeveelheidsbeperkingen op te leggen aan elke bestelling, om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren en om producten of diensten mits voorafgaande kennisgeving stop te zetten, zelfs als u uw bestelling al hebt geplaatst. Het overeenkomstige bedrag wordt terugbetaald op uw rekening.

Alle afbeeldingen, foto’s of gegevens betreffende kleuren, afmetingen of gewichten op de website van Cerami gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de verkoop.

Artikel 4 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn aangegeven in euro en altijd inclusief BTW. Vervoers- of verzendingskosten worden apart aangerekend en zijn altijd ten koste van de Klant, tenzij anders vermeld.

De op de verkoopovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling zoals die op dat ogenblik op de website is aangegeven. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de artikelen behoren en niet inbegrepen zijn in de prijs.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Indien er door een fout of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze prijs aan te passen. U heeft dan het recht om af te zien van de bestelling, waarna het volledige bedrag terugbetaald wordt op uw rekening.

Artikel 5 – Betaling

Online betalingen gebeuren via het online betalingsplatform MOLLIE. Online betalen kan met Bancontact (BE) of iDeal (NL). Een bestelling wordt behandeld van zodra Cerami een akkoord krijgt van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MOLLIE. Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Cerami.

De bestelling wordt niet afgeleverd indien de website een foutmelding met betrekking tot de betaling zou geven.

Artikel 6 – Levering

Cerami zal bestellingen binnen een termijn van 8 weken uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is en een bestelling niet, of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 8 weken) na plaatsing van de bestelling bericht. Indien de bestelling in zijn totaliteit niet uitgevoerd kan worden, heeft de Klant het recht de bestelling pro rata zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Indien de bestelling gedeeltelijk niet uitgevoerd kan worden, wordt het betaalde bedrag pro rata terugbetaald.

Indien niet voor ophaling is gekozen, geldt het adres dat de Klant aan Cerami kenbaar heeft gemaakt als leveradres.

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Cerami niet. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Het staat Cerami vrij deelleveringen uit te voeren indien één of meerdere van de bestelde producten niet gemaakt kunnen worden.

Laattijdige levering kan alleen tot ontbinding van de overeenkomst leiden indien Cerami niet is overgegaan tot levering binnen een termijn van 90 dagen na daartoe door de Klant per aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld.

Artikel 7 – Garantie

Cerami garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Cerami komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Cerami is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de Klant jegens Cerami in gebreke is; B) de Klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Cerami en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8 – Retourzendingen

Gezien de producten op maat en op bestelling worden gemaakt, is het niet mogelijk om de producten te retourneren.

Artikel 9 – Klachten

Elke levering wordt onmiddellijk na ontvangst door de Klant gecontroleerd.

Alvorens over te gaan tot terugzending, moeten klachten als volgt worden behandeld:

  • Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van verval binnen een termijn van drie (3) dagen na levering per aangetekend schrijven aan Cerami worden meegedeeld.
  • Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van verval binnen een termijn van dertig (30) dagen na levering per aangetekend schrijven aan Cerami worden meegedeeld. De rechtsvordering op grond van verborgen gebreken, dient door de Klant te worden ingesteld binnen de vijfenveertig (45) dagen na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. niet kan worden toegelaten.

Met laattijdig meegedeelde klachten kan geen rekening worden gehouden.

Het formuleren van enige klacht door de Klant geeft deze niet het recht om over te gaan tot opschorting van zijn verplichting tot betaling, evenmin creëert dit het recht om eenzijdig te beslissen over het terugzenden van goederen naar Cerami.

Indien klachten van de Klant door Cerami gegrond worden bevonden, zal Cerami naar haar keuze i) de geleverde zaken kosteloos vervangen of ii) met de Klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Cerami en het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag, dan wel (naar keuze van Cerami) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Cerami gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Cerami voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Indien besloten wordt tot terugzending van de producten, dient deze te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken of beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Artikel 10 – Waarborg en aansprakelijkheid

De kwaliteitsgarantie of aansprakelijkheid van Cerami beperkt zich tot de verstrekte garanties door de producent van de goederen.

Iedere vorm van advies of aanbevelingen betreffende de goederen, de levering of ander advies, bindt Cerami niet tot enige vorm van aansprakelijkheid, schadevergoeding of garantie. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant om de geschiktheid van de goederen voor de toepassing na te gaan en te testen.

De aansprakelijkheid van Cerami bij zichtbare en/of verborgen gebreken die tijdig werden gemeld, is beperkt tot alle directe gevolgen, met uitsluiting van alle onrechtstreekse gevolgen. Cerami is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade die geleden wordt door derden, welke schade conventioneel wordt gelijkgesteld met schade die niet in oorzakelijk verband tot de fout van Cerami staat.

Cerami is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade die het gevolg is van abnormaal gebruik van de geleverde goederen door de Klant.

In geval de aansprakelijkheid van Cerami wordt bewezen, heeft Cerami het recht om te opteren voor (i) het rechtzetten van de fout door het leveren van nieuwe, vervangende producten, of (ii) het betalen van schadevergoeding in overeenstemming met deze verkoopsvoorwaarden.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Cerami uit hoofde van deze overeenkomst beperkt tot het bedrag van de prijs die werd overeengekomen voor levering van de goederen of het uitvoeren van de werken.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

De integrale inhoud van www.cerami.be is eigendom van Cerami, dit omvat: de vormgeving en lay-out, software, afbeeldingen, bewegende afbeeldingen of video’s, geluiden en teksten. Alle hieraan verbonden rechten (alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow) worden door Cerami beheerd. Klanten of gebruikers van de website mogen deze inhoud enkel en alleen downloaden en/of een kopie maken voor louter persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Alle foto’s, beelden en teksten op de webshop zijn gemaakt door Cerami en kunnen op geen enkel moment zonder toestemming worden overgenomen. Cerami heeft uitsluitend recht op het gebruik hiervan.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door Cerami.

Artikel 12 – Gegevensverwerking

Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze Privacy policy die toegankelijk is op onze website. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform ons Privacy- en cookie policy (link).

Artikel 13 – Overmacht en imprevisie

Cerami kan haar verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst opschorten in geval de uitvoering ernstig gehinderd wordt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Cerami, waaronder (op niet-limitatieve wijze), begrepen worden: volledige of partiële stakingen, ongevallen, onderbrekingen van de transporten of van de levering van energie/grondstoffen/onderdelen, slechte weersomstandigheden, bevoorradingsproblemen, vertraging bij of wanprestatie door onderaannemers of eigen toeleveranciers, storingen van internet of elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, machinebreuk,… In voorkomend geval heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding.

Cerami brengt de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, op de hoogte van het bestaan van een in artikel 13.1 bedoelde omstandigheid, alsook van de verwachte duur van de opschorting. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding als gevolg van dergelijke kennisgeving.

In geval de in artikel 13.1  van deze voorwaarden bedoelde omstandigheid zich voordoet, behoudt Cerami zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten. Cerami is in voorkomend geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder uit hoofde hiervan enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

Indien Cerami bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 – Splitsbaarheid

Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden ongeldig, nietig of niet tegenstelbaar verklaard zou worden, heeft dit geen gevolg voor de overige bepalingen van deze voorwaarden. Partijen verbinden zich ertoe in dergelijke situatie een nieuwe bepaling te onderhandelen waarvan de inhoud zo nauw mogelijk aansluit bij de geest van de eerder opgenomen bepaling.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze voorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (“CISG”).

Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Laatste update: 28.03.2024